الیزه کباب
کباب

چلو جوجه کباب با استخوان

ترکیبات :

1 عدد جوجه کامل، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
115,000 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان

ترکیبات :

نصف جوجه مرغ، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
90,000 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب (ممتاز)

ترکیبات :

فیله مرغ، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
98,000 تومان
چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب (مخصوص)

ترکیبات :

فیله مرغ، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
85,000 تومان
چلو جوجه کباب

چلو کباب سلطانی فیله گوسفندی (ممتاز)

ترکیبات :

فیله گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
248,000 تومان
چلو کباب سلطانی فیله گوساله مخصوص

چلو برگ فیله گوسفندی (ممتاز)

ترکیبات :

فیله گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
198,000 تومان
چلو برگ فیله گوساله (مخصوص)

چلو کباب سلطانی فیله گوسفندی (مخصوص)

ترکیبات :

فیله گوسفندی، گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
220,000 تومان
چلو کباب سلطانی فیله گوساله مخصوص

چلو کباب سلطانی فیله گوساله (ممتاز)

ترکیبات :

فیله گوساله، گوشت گوساله، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
187,000 تومان
چلو کباب سلطانی فیله گوساله مخصوص

چلو برگ فیله گوسفندی (مخصوص)

ترکیبات :

فیله گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
178,000 تومان
چلو برگ فیله گوسفندی

چلو کباب سلطانی فیله گوساله (مخصوص)

ترکیبات :

فیله گوساله، گوشت گوساله، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
138,000 تومان
چلو کباب سلطانی فیله گوساله مخصوص

چلو برگ فیله گوساله (ممتاز)

ترکیبات :

فیله گوساله، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
149,000 تومان
چلو برگ فیله گوسفندی

چلو کباب بختیاری

ترکیبات :

فیله گوسفندی، فیله مرغ، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
99,000 تومان
چلو کباب بختیاری

چلو کباب بناب

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
130,000 تومان
چلو کباب بناب

چلو کباب لقمه (دو سیخ)

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
93,000 تومان
چلو کباب لقمه ممتاز

چلو برگ فیله گوساله (مخصوص)

ترکیبات :

گوشت گوساله، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
110,000 تومان
چلو برگ فیله گوساله (مخصوص)

چلو کباب میکس وزیری

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، فیله مرغ، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
107,000 تومان
چلو کباب میکس وزیری

چلو کباب لقمه ممتاز

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
98,000 تومان
چلو کباب لقمه ممتاز

چلو کباب تبریزی

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
99,000 تومان
چلو کباب تبریزی

چلو کباب تابه ای

ترکیبات :

گوشت گوسفندی،برنج ایرانی، گوجه، دورچین
88,000 تومان
چلو کباب تابه ای

چلو کباب لقمه نگینی

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، فیله مرغ، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
98,000 تومان
چلو کباب لقمه نگینی

چلو کباب لقمه (مخصوص)

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه، دورچین
85,000 تومان
چلو کباب لقمه ممتاز
چلو خورشت

چلو قرمه سبزی با گوشت گوساله (قابلمه ای)

ترکیبات :

گوشت گوساله، برنج ایرانی، حبوبات درجه یک
99,000 تومان
چلو قرمه سبزی با گوشت گوساله

چلو قیمه بادمجان با گوشت گوساله (قابلمه ای)

ترکیبات :

گوشت گوساله، برنج ایرانی، بادمجان تازه، حبوبات درجه یک
99,000 تومان
چلو قیمه بادمجان با گوشت گوساله

چلو قیمه سیب زمینی با گوشت گوساله (قابلمه ای)

ترکیبات :

گوشت گوساله، برنج ایرانی، سیب زمینی، حبوبات درجه یک
99,000 تومان
چلو قیمه سیب زمینی با گوشت گوساله

چلو قیمه سیب زمینی با گوشت گوسفندی

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، سیب زمینی، حبوبات درجه یک
89،000 تومان
چلو قیمه سیب زمینی با گوشت گوساله

چلو قیمه سیب زمینی با گوشت گوساله

ترکیبات :

گوشت گوساله، برنج ایرانی، سیب زمینی، حبوبات درجه یک
68,000 تومان
چلو قیمه سیب زمینی با گوشت گوساله

چلو قیمه بادمجان با گوشت گوسفندی

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، بادمجان تازه، حبوبات درجه یک
89,000 تومان
چلو قیمه بادمجان با گوشت گوساله

چلو قیمه بادمجان با گوشت گوساله

ترکیبات :

گوشت گوساله، برنج ایرانی، بادمجان تازه، حبوبات درجه یک
68,000 تومان
چلو قیمه بادمجان با گوشت گوساله

چلو قرمه سبزی با گوشت گوسفندی

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، حبوبات درجه یک
89,000 تومان
چلو قرمه سبزی با گوشت گوساله

چلو قرمه سبزی با گوشت گوساله

ترکیبات :

گوشت گوساله، برنج ایرانی، حبوبات درجه یک
68,000 تومان
چلو قرمه سبزی با گوشت گوساله
باقالی پلو

باقالی پلو با گردن گوسفندی کامل (دو نفر)

ترکیبات :

گردن گوسفندی، برنج ایرانی، باقالی تازه
275,000 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی کامل

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی (دو نفر)

ترکیبات :

ماهیچه گوسفندی، برنج ایرانی، باقالی تازه
275,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی (یک نفر)

ترکیبات :

ماهیچه گوسفندی، برنج ایرانی، باقالی تازه
195,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

باقالی پلو با نصف گردن گوسفندی

ترکیبات :

گردن گوسفندی، برنج ایرانی، باقالی تازه
189,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

باقالی پلو با 1/3 گردن گوسفندی

ترکیبات :

گردن گوسفندی، برنج ایرانی، باقالی تازه
138,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

باقالی پلو با ماهی قزل آلا (کبابی)

ترکیبات :

ماهی تازه، برنج ایرانی، باقالی تازه
125,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا کبابی

باقالی پلو با ماهی قزل آلا (سرخ شده)

ترکیبات :

ماهی تازه، برنج ایرانی، باقالی تازه
125,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

باقالی پلو با مرغ

ترکیبات :

مرغ تازه، برنج ایرانی، باقالی تازه
115,000 تومان
باقالی پلو با مرغ
چلو

چلو با گردن کامل گوسفندی (دو نفر)

ترکیبات :

گردن کامل گوسفندی، برنج ایرانی
300,000 تومان
چلو گردن کامل گوسفندی

چلو ماهیچه گوسفندی (دو نفر)

ترکیبات :

ماهیچه گوسفندی، برنج ایرانی
270,000 تومان
چلو-ماهیچه

چلو با نصف گردن گوسفندی (یک نفر)

ترکیبات :

نصف گردن گوسفندی، برنج ایرانی
185,000 تومان
چلو با نصف گردن گوسفندی

چلو گوشت مخصوص با 1/3 گردن گوسفندی

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی
135,000 تومان
چلو با نصف گردن گوسفندی

چلو ماهی قزل آلا کبابی

ترکیبات :

ماهی قزل آلا تازه، برنج ایرانی
120,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا کبابی

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

ترکیبات :

ماهی قزل آلا تازه، برنج ایرانی
120,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

چلو اکبر جوجه ویژه (سرخ شده)

ترکیبات :

جوجه تازه کامل ، برنج ایرانی، رب انار تازه
95,000 تومان
چلو اکبر جوجه ویژه

زرشک پلو با مرغ

ترکیبات :

مرغ تازه، برنج ایرانی، زرشک تازه، خلال بادام و پسته
85,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
ته چین

ته چین ویژه با 1/3 گردن گوسفندی

ترکیبات :

تمام زعفرانی خالص لابه لا مرغ، برنج ایرانی، 1/3 گردن گوسفندی، دورچین
139,000 تومان
ته چین ویژه با 1/3 گردن گوسفندی

ته چین مرغ همراه با جوجه

ترکیبات :

تمام زعفرانی خالص لابه لا مرغ، برنج ایرانی، یک سیخ جوجه، دورچین
95,000 تومان
ته چین مرغ همراه با جوجه

ته چین مرغ ویژه

ترکیبات :

تمام زعفرانی خالص لابه لا مرغ، برنج ایرانی، دورچین
95,000 تومان
ته چین مرغ ویژه

ته دیگ ته چین زعفرانی با قیمه (با گوشت)

ترکیبات :

برنج ایرانی، خورشت قیمه، دورچین
88,000 تومان
ته دیگ ته چین زعفرانی با قیمه

ته دیگ ته چین زعفرانی با قرمه (با گوشت)

ترکیبات :

برنج ایرانی، خورشت قرمه، دورچین
88,000 تومان
ته دیگ ته چین زعفرانی با قرمه

ته دیگ ته چین زعفرانی با قیمه (بدون گوشت)

ترکیبات :

برنج ایرانی، خورشت قیمه، دورچین
78,000 تومان
ته دیگ ته چین زعفرانی با قیمه

ته دیگ ته چین زعفرانی با قرمه (بدون گوشت)

ترکیبات :

برنج ایرانی، خورشت قرمه، دورچین
78,000 تومان
ته دیگ ته چین زعفرانی با قرمه

ته دیگ ته چین زعفرانی

ترکیبات :

برنج ایرانی، دورچین
63,000 تومان
ته دیگ ته چین زعفرانی
سنتی

دیزی مخصوص گردن گوسفندی

ترکیبات :

گوشت گوسفندی، سیب زمینی، حبوبات درجه یک
99,000 تومان
دیزی مخصوص گردن گوسفندی
پیش غذا

زیتون پرورده

ترکیبات :

زیتون تازه ، گردو ، رب انار
12,000 تومان
زیتون پرورده

ماست خیار

ترکیبات :

ماست چکیده، خیار تازه، گردو، گل محمدی
25,000 تومان
ماست خیار

سالاد شیرازی

ترکیبات :

گوجه تازه، خیار تازه، پیاز تازه، سبزیجات معطر
25,000 تومان
سالاد شیرازی

سالاد فصل

ترکیبات :

کاهو تازه، خیار تازه، گوجه تازه، هویچ تازه، لیمو
25,000 تومان
سالاد فصل

سوپ جو یک کیلویی (دو نفر )

ترکیبات :

65,000 تومان
سوپ جو

سوپ جو نیم کیلویی ( یک نفر )

ترکیبات :

39,000 تومان
سوپ جو

آب دوغ خیار نیم کیلویی (یک نفر)

ترکیبات :

ماست چکیده، خامه، خیار، مغز گردو، گل محمدی، نان خشک محلی اسکو، کشمش، سبزیجات معطر
34,000 تومان
آب دوغ خیار

آب دوغ خیار 1 کیلویی (دو نفر)

ترکیبات :

ماست چکیده، خامه، خیار، مغز گردو، گل محمدی، نان خشک محلی اسکو، کشمش، سبزیجات معطر
54,000 تومان
آب دوغ خیار
نوشیدنی

دلستر هی دی قوطی استوایی

ترکیبات :

10,0000 تومان
هی-دی-استوایی

دلستر هی دی قوطی

ترکیبات :

10,0000 تومان
دلستر هی دی قوطی

دلستر هی دی خانواده

ترکیبات :

15,000 تومان
دلستر هی دی خانواده

نوشابه کوکا قوطی

ترکیبات :

9,000 تومان
نوشابه کوکا قوطی

نوشابه کوکا کوچک

ترکیبات :

6,000 تومان
نوشابه کوکا کوچک

نوشابه کوکا خانواده

ترکیبات :

15,000 تومان
نوشابه کوکا خانواده

نوشابه فانتا قوطی

ترکیبات :

9,000 تومان
نوشابه فانتا قوطی

نوشابه فانتا کوچک

ترکیبات :

6,000 تومان
نوشابه فانتا کوچک

نوشابه فانتا خانواده

ترکیبات :

15,000 تومان
نوشابه فانتا خانواده

نوشابه اسپرایت کوچک

ترکیبات :

6,000 تومان
نوشابه اسپرایت کوچک

دوغ خشگوار خانواده

ترکیبات :

14،000 تومان
دوغ خشگوار خانواده

آب معدنی کوچک

ترکیبات :

4،000 تومان
آب معدنی کوچک
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.