چلو کباب لقمه (مخصوص)

چلو کباب لقمه ممتاز

گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، گوجه، دورچین